Sett fokus på å få dine ansatte til å føle seg verdsatt og opplev en rekke positive effekter: motiverte medarbeidere, høyere prestasjoner, lavere sykefravær og bedre resultater for hele virksomheten.

– Vi ser at ansatte som føler seg satt pris på er mer fornøyde, gjør mer og presterer bedre, forteller seniorpartner i Maze, Gøril Wold Wægger. Hun har lang erfaring med blant annet ledertrening innenfor en rekke forskjellige bransjer.

Dette stemmer godt med funnene i en undersøkelse gjort for American Psychological Association, der 1714 amerikanere ble spurt om de følte seg verdsatt av arbeidsgiver og hvordan dette påvirket andre trivsel- og prestasjonsfaktorer. Undersøkelsen fant at ansatte som følte seg satt pris på hadde større sannsynlighet for å melde om god fysisk og mental helse og høyere grad av engasjement, tilfredstillelse og motivasjon sammenliknet med de som ikke følte seg tilstrekkelig verdsatt.

Lavere sykefravær, mer selvstendighet og bedre trivsel

Wold Wægger forklarer at opplevelsen av at verdsatte ansatte presterer bedre enn andre på et banalt nivå handler om at blide og fornøyde ansatte smitter sitt gode humør over på kunden, noe som ofte fører til økt salg. Hun fortsetter ved å si at det finnes mange positive effekter utover dette også.

– Vi ser at sykefraværet synker, samtidig som at følelsen av selvstendighet på jobben og andre trivselsfaktorer øker hos ansatte som føler de blir lagt merke til og satt pris på.

Effekten er tydelig, men i hjertet av Maze-metoden er det spørsmålet om hvordan man får sine ansatte til å føle seg verdsatt som gjelder.

– For Maze er det viktig å identifisere driverne bak, det vil si hvilke faktorer som gjør at medarbeiderne føler at de er en verdifull ressurs på arbeidsplassen sin. Dette varierer litt avhengig av bransje og type virksomhet, men ett fellestrekk er klart. Det handler om hvilken rolle lederen har, og hva lederne gjør.

Med utgangspunkt i sin lange erfaring, har Wold Wægger samlet tre råd til ledere som ønsker å vise sine ansatte at de er viktige for virksomheten.

1. Kartlegg dagens situasjon, og bevisstgjør lederne

Det første en virksomhet burde gjøre, er å kartlegge situasjonen. Føler de ansatte at de blir lagt merke til for jobben de gjør? Er lederne dyktige til å gi tilbakemeldinger? Får medarbeiderne feedback så ofte som de ønsker? Dette er spørsmål ledelsen kan ha stor nytte av å stille, og relativt enkle medarbeider- og lederundersøkelser kan gi mange svar, som danner utgangspunkt for veien videre.

Et annet viktig poeng med å kartlegge situasjonen er at det tvinger ledere til bevisstgjøring av egen atferd. Kanskje er de ikke så tydelige i tilbakemeldingene som de selv tror, eller kanskje ønsker medarbeiderne tilbakemeldinger på helt andre områder enn det lederen gir. Det første steget i alle endringsprosesser vil alltid være å bevisstgjøre personene som kan påvirke målet ved å endre atferd. I dette tilfellet vil det være lederne, som gjennom kartlegging vil få helt konkrete svar på om de bidrar til å få sine medarbeidere til å føle seg sett.

2. Gi personlig, lærende feedback

Vi ser at feedback er den mest effektive måten å få de ansatte til å føle seg verdsatt på, men det avhenger av hva slags tilbakemelding som blir gitt, og hvordan den blir avlevert.

– Vi opplever stadig at ledernes evne og mulighet til å gi tilbakemeldinger til sine ansatte er en av de største utfordringene dagens ledere står ovenfor.

Følelsen av å bli sett som et individ på arbeidsplassen handler om lederens evne til å gi lærende feedback til hver enkelt. Vær spesifikk på hvilken handling eller atferd som var god, og gjør feedbacken personlig. Generelle tilbakemeldinger til hele gruppen, i form av «godt jobba på prosjektet alle sammen!», føles upersonlig og hjelper ikke den enkelte til å føle seg som en verdifull ressurs. Sett av tid til å gi ros til den enkelte ansatte, med fokus på den konkrete positive atferden. Dette gjør at den ansatte føler seg sett som individ, og bidrar samtidig positivt ved at du kan rose atferden som hjelper virksomheten å nå sine mål.

Personlig rosing er noe som burde gjøres ofte og regelmessig, og det holder ikke med én ’runde’ med komplimenter for å få de ansatte til å føle seg verdsatt. Som leder bør du hele tiden ha et bevisst forhold til verdien i positiv forsterkning, og regelmessig overlevering av feedback vil definitivt gjøre deg flinkere. Trening gjør mester!

Les våre 10 tips til hvordan du kan gi mer effektiv feedback.

3. Avklar arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling og forventinger

En annen viktig driver for å få de ansatte til å føle seg verdifull for virksomheten er muligheten til å jobbe selvstendig. Ved å ha tydelig avklarte arbeidsoppgaver og hva som forventes av hver ansatt, gir man medarbeideren mulighet til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver uten å måtte ’mase’ på sin leder hver dag. I tillegg øker det ansvarsfølelsen hos den ansatte, som gir større motivasjon for å gjøre sitt beste på jobben.

Vi ser også at avklarte arbeidsoppgaver påvirker sykefraværet i stor grad. Mange opplever at det er vanskeligere å være hjemme lenger enn nødvendig om man vet at ens egne arbeidsoppgaver blir skjøvet over på en kollega, noe som kan bidra til markant reduksjon i sykefraværet.

For lederens del, gjør tydelig arbeidsfordeling det enklere for hver leder å gi personlig og spesifikk feedback ved at lederen har oversikt over hvem som har ansvar for hva til enhver tid. I et konkret eksempel, som i en retailvirksomhet, er det mye enklere for lederen å si ”varene på lageret ble stablet veldig raskt og effektivt i dag” til den medarbeideren som har ansvar for stabling på bakrommet.

Laserfokus ga 15 prosent økning i ambassadørgrad

Wold Wægger opplever stadig gode resultater på kort tid etter at kunder velger å sette fokus på å få sine ansatte til å føle seg verdsatt. Et eksempel hun trekker fram gjelder en stor kunde, som fikk seg en kalddusj etter første runde med medarbeiderundersøkelser.

– Da Maze kom inn i bildet scoret kunden lavt på ambassadørgrad blant sine ansatte. Det viste seg at mange av lederne ikke var så dyktige på å gi tilbakemeldinger som de selv trodde.

Maze satte i gang flere tiltak for hele virksomheten, blant annet laserfokus på feedback og feedbacktrening for lederne, noe som ga markante utslag i løpet av bare ett år.

– Ambassadørgraden økte med hele 15 prosent i løpet av det første året. Dette viser nok en gang at fokus og trening kan gjøre store forskjeller, allerede på kort tid, avslutter Wold Wægger.

 

Vil du ha hjelp til å forbedre hverdagen for dine ansatte? Kontakt Maze Feedback i dag for en uforpliktende prat om en helhetlig løsning som hjelper din virksomhet å nå sine mål.